കൃഷി

വി.എസ്. സുനില്‍ കുമാര്‍, കൃഷി മന്ത്രി
 
സ്വയംപര്യാപ്ത കാര്‍ഷിക കേരളമൊരുക്കാന്‍
 
പരമാവധി കാര്‍ഷിക സ്വയംപര്യാപ്തതയുണ്ടാക്കുക, വിഷമുക്തമായ കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒട്ടേറെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തുടക്കമിട്ടു. കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് സത്വര പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാനും കാര്‍ഷിക പ്രവൃത്തികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുകയുമാണ്. നെല്‍കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിനും പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച വിപണി ഉമ്ടാക്കാനുള്ള നടപടികളും സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുകയാണ്. 
 
 
ശരിയായ തുടക്കം
 
  • കരനെല്‍കൃഷി 2,500 ഹെക്ടറില്‍ ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഹെക്ടറിന് 10,000 രൂപ സഹായവും സൗജന്യമായി വിത്തും നല്‍കി.
  • സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലും കാര്‍ഷിക രംഗത്ത് ഡാറ്റാ ബാങ്ക്  സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.
ശരിയായ ലക്ഷ്യം
 
  • ഹൈടെക് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കും. 
  • കശുമാങ്ങ ജ്യൂസ് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍മിക്കും.